Acasă| Redacția| Apel 2018| Recenzare| Arhiva| Indexări| Norme redactare| Linkuri| CADISS| Contact

Apel 2018
Anadiss nr. 25
Text, Discurs și Memorie

Termen limită de primire a articolelor: 1 mai 2018
Responsabil număr: Conf. univ. dr. Mariana Boca
mariana_boca_ro@yahoo.com


 • Cuvântul memorie este un exemplu de plurisemantism care își are originea în ambiguitatea genului: memoria rămâne o facultate a ființelor care le permite să rețină fapte, emoții, gânduri, idei, imagini, cuvinte, sunete, cifre și litere, și are ca antonim uitarea, o altă facultate, cel puțin la fel de importantă ca memoria. Studiile literare, aproape invariabil, construiesc analize ale discursurilor și narațiunilor având memoria în centrul cercetării lor, asimilând-o urmelor, reperelor, non-uitării (a se vedea numărul "Memorie, memorii" al revistei Centru de Cercetare Text / Istorie, Universitatea din Cergy-Pontoise, 1998).
 • După Henri Bergson și Marcel Proust se vorbește despre memoria voluntară și memoria involuntară. Iar Mikhail Bakhtin introduce conceptul de cronotop, sub influența teoriei relativității a lui Einstein, pentru a marca legătura dintre timp, spațiu și istoria din care ia naștere memoria identitară a individului: „În cronotopul artei literare are loc fuziunea semnelor spațiale și temporale într-un întreg inteligibil și concret. Aici, timpul se condensează, devine compact, vizibil pentru artă, în timp ce spațiul se intensifică, se adâncește în mișcarea timpului, a subiectului, a istoriei ...” (Mikhail Bakhtine, Estetica și teoria romanului, Gallimard, 1978, p.237).
 • Memoria este un fenomen al interiorității care dezvăluie dinamica și fluiditatea ființei, dar și a lumii pe care ea o construiește, în timp ce este construită de evenimente, gânduri, cuvinte. Memoria traduce timpul și istoria în termenii minții omului. De aceea reprezentările (sociale) dezvoltă locuri mentale care așază memoria într-un spațiu al minții, cu ierarhii și raporturi de tipul centru-periferie în permanentă mișcare și (re)formulare internă. Memoria dobândește sens prin conștiinței. Ea se manifestă în discurs, iar discursul se textualizează. Există, prin urmare, o memorie a autorului care produce discursul, unde se reflectă întreaga realitate în care el se mișcă, și o memorie a discursului/textului pe care el îl produce, unde se proiectează fragmentar și selectiv memoria sa proprie. În memoria textului există întotdeauna o direcție, un orizont ne-inocent dat de conștiința autorului și de modul în care el fabrică conștiințele textualizate.
 • Științele limbii au fost interesate de tulburările de limbaj, punând în opoziție memoria cu afazia (de exemplu, Jakobson, în anii 1960, a prevăzut puterea limbajului de a fi dobândit, dar și pierdut). Noam Chomsky contrazice opinia conform căreia comportamentul și memoria ar fi esențiale în producerea limbajului, punând accent pe creativitatea vorbitorilor. Un test de memorie ar fi un instrument pus la dispoziția psiholingviștilor, pentru a situa foarte precis în timp diverse operațiuni. Memoria vs. percepția vs. producția de limbaj sunt cei trei termeni care interesează psiholingvistica.
 • Dominique Mangueneau (2002, Dicționar de analiză a discursului, pp. 371-372) definește memoria discursivă în termenii relațiilor sale cu "textul", "interdiscursul" și "conservarea": "Se vorbește uneori de memorie discursivă pentru a ține cont de creșterea progresivă a cunoștințelor împărtășite de interlocutori în timpul unui schimb. Acest lucru este privilegiat de anaforă". Contextul este văzut azi ca "fenomen eminamente al memoriei", o realitate cognitivă în perspectivă lingvistică sau extralingvistică (Georges Kleiber, "Context, interpretare și memorie: abordare standard vs. abordare cognitivă", Limba franceză, 1994, pp 103, 9-22).
 • De asemenea, putem vorbi despre o memorie intratextuală, după Maingueneau, unde un discurs oarecare se referă la un altul, anterior. Cuplul terminologic memorie externă/memoria internă caracterizează orice formație discursivă: "Discursul se bazează pe o Tradiție, dar creează treptat propria tradiție. Aici, memoria nu este psihologică, ea face un întreg cu modul de existență al fiecărei formații discursive [...]".
 • Sophie Moirand (1999, Indiciile Dialogice ale Contextualizării în Presa cotidiană", Caiete de praxematică, 33, Universitatea Montpellier III, pp. 145-184) vorbește despre memoria interdiscursivă", «din formulele recurente care, în mod necesar, aparțin discursurilor anterioare și care, operând sub regimul aluziei, participă la interpretarea acestor evenimente "(173).
 • P. Charaudeau, (2000, "De la competența socială în comunicare la competența în discurs", Didactica limbilor romanice: dezvoltarea competențelor la nivelul elevilor, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot, 41-54) distinge o memorie a discursurilor, care formează comunități discursive; o memorie a situațiilor de comunicare, care formează comunități comunicaționale și o memorie a formelor, care formează comunități semiologice. Relația dintre discurs și memorie depinde de tipul discursului (scris/oral, mediatic/literar, juridic/istoric), astfel încât aceasta poate fi perimabilă/permanentă.
 • Jean Pruvost (1999, "Memoria limbilor, jocurile de enunțare și antonimie la Sembène Ousmane", Memorie, memorii, Centrul de Cercetare Text/Istorie, Universitatea din Cergy-Pontoise) selectează elemente ale textelor-traducerile ediției care ar putea intra în spațiul instrumentelor de memorare textuală: notele de subsol, notele de traducere, notele explicative, notele de tip metalingvistic, notele de însoțire ale cititorului, parantezele lingvistice, enciclopedice și literare ... 

Call for papers
Anadiss nr. 25
Text, Discourse and Memory

Deadline for paper submission: 1st of May 2018
Caretaker for this number: Associate Professor PhD Mariana Boca
mariana_boca_ro@yahoo.com

 • The word memory is an example of plurisemantism which originates within the ambiguity of the genre: memory remains a faculty of beings that allows them to memorize facts, emotions, thoughts, ideas, images, words, sounds, figures and letters, and has as an antonym forgetfulness, another faculty, at least as important as memory. Almost invariably, literary studies build analysis of discourses and narrations with memory at their research core, assimilating it to the traces, to the landmarks, to the non-forgetfulness (see the volume "Mémoire, mémoires" of the journal Centre de Recherche Texte/Histoire, Cergy-Pontoise University, 1998).
 • After the epoch of Henri Bergson and Marcel Proust we may say that we deal with notions such as voluntary and involuntary memory, whilst Mikhail Bakhtin introduces the concept of chronotope, as he is influenced by Einstein's theory of relativity, created in order to mark the connection between the time, the space and the history where forms the memory of the individual's identity : ''It is within the chronotope of literary art that the spatial and temporal elements fusions within an intelligible and concrete whole. Here times condenses, it becomes compact, visible for art, whilst space intensifies, deepening within the movement of time, of the subject, of history ... '' (o.t. Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978, p.237)
 • Memory represents a phenomenon of the interiority, which reveals the dynamics and the fluidity of the being but also the one of the world that he/she constructs, as it is composed of events, thoughts, words. Memory translates history and time in the language of human mind. Therefore, the (social) representations develop mental places that replace memory within a space of the mind, with hierarchies and continuously moving and internal (re)formulation centre-margins type connections. Memory achieves meaning through consciousness. Memory manifests within the discourse and the discourse textualizes itself. Thus, there exists a memory of the author that produces the discourse where is reflected the entire reality where he/she moves, and a memory of the discourse/text that he/she produces, where his/her own memory is projected selectively and fragmentary. There exists always in the memory of the text a direction, an un-innocent horizon given by the author's consciousness and of the mode in which he/she fabricates the textualized consciousness.
 • Language sciences have shown an interest in the language disorder, opposing memory and aphasia (for i.e., Jakobson in the '60s, has predicted the power of language to be achieved but also lost). Noam Chomsky contradicts the opinion stating that behavior and memory would be essential in the production of language, emphasizing on the speakers' creativity. A memory test would be an instrument at the hand of psycholinguists in order to precisely situate in time diverse operations. Memory vs. perception vs. production of language are the three terms that psycholinguistic is interested in.
 • Dominique Mangueneau (2002, Dictionnaire d'analyse du discours, pp. 371-372) defines discursive memory in the terms of its relations to the "text", the "interdiscourse" and the "conservation": "We sometimes speak about a discursive memory in order to take into account the progressive growing of the knowledge shared by the interlocutors during an exchange. This fact is privileged by anaphora. The context is seen nowadays as an 'absolute phenomenon of memory', a cognitive reality in linguistic or extralinguistic perspective.'' (o. t. Georges Kleiber, "Contexte, interprétation et mémoire: approche standard vs. approche cognitive", Langue française, 1994, pp 103, 9-22).
 • In Maingueneau's opinion, we can also talk about an intratextual memory, where one discourse refers to another, which is anterior. The terminological couple external/internal memory characterizes any discursive information: "Discourse is based on a certain Tradition, yet it creates progressively its own tradition. Here, memory is not psychological, it realizes a whole with the mode of existence of each discursive unity [...] ".
 • Sophie Moirand (1999, ''Les indices dialogique de contextualisation dans la presse ordinaire", Cahiers de praxematique, 33, University Montpellier III, pp. 145-184) speaks about the inter-discursive memory, «out of the recurrent formulas which, necessarily belong to the anterior discourses and which, as operating under the regime of allusion, participate to the interpretation of these"(o.t. 173).
 • P. Charaudeau, (2000, "De la compétence sociale de communication aux compétences de discours'', Didactique des langues romanes: le développement des compétences chez l'apprenant, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot, 41-54) distinguishes a memory of discourses, which forms discursive communities; a memory of communication situations, which forms communicational communities and a memory of forms, which contours semiologic communities The relation between discourse and memory depends on the type of the discourse (written/oral, press/literary, juridical/historical), thus, it can be either perishable or permanent.
 • Jean Pruvost (1999, "Mémoire des langues, jeux d'énonciation et antonymie chez Sembène Ousmane'', Mémoire, mémoires, Centre de recherche Texte/Histoire, University Cergy-Pontoise) selects the elements of the texts − the translations of the edition that could become an instrument of textual memorization: the footnotes, the translation notes, the explanatory notes, the metalinguistic type notes, the notes for the reader, the linguistic, encyclopedic and literary parenthesis ...

 

 

Appel à communications
Anadiss no. 25
Texte, Discours et Mémoire

Deadline for paper submission: 1st of May 2018
Caretaker for this number: Associate Professor PhD Mariana Boca
mariana_boca_ro@yahoo.com

 • The word memory is an example of plurisemantism which originates within the ambiguity of the genre: memory remains a faculty of beings that allows them to memorize facts, emotions, thoughts, ideas, images, words, sounds, figures and letters, and has as an antonym forgetfulness, another faculty, at least as important as memory. Almost invariably, literary studies build analysis of discourses and narrations with memory at their research core, assimilating it to the traces, to the landmarks, to the non-forgetfulness (see the volume "Mémoire, mémoires" of the journal Centre de Recherche Texte/Histoire, Cergy-Pontoise University, 1998).
 • After the epoch of Henri Bergson and Marcel Proust we may say that we deal with notions such as voluntary and involuntary memory, whilst Mikhail Bakhtin introduces the concept of chronotope, as he is influenced by Einstein's theory of relativity, created in order to mark the connection between the time, the space and the history where forms the memory of the individual's identity : ''It is within the chronotope of literary art that the spatial and temporal elements fusions within an intelligible and concrete whole. Here times condenses, it becomes compact, visible for art, whilst space intensifies, deepening within the movement of time, of the subject, of history ... '' (o.t. Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978, p.237)
 • Memory represents a phenomenon of the interiority, which reveals the dynamics and the fluidity of the being but also the one of the world that he/she constructs, as it is composed of events, thoughts, words. Memory translates history and time in the language of human mind. Therefore, the (social) representations develop mental places that replace memory within a space of the mind, with hierarchies and continuously moving and internal (re)formulation centre-margins type connections. Memory achieves meaning through consciousness. Memory manifests within the discourse and the discourse textualizes itself. Thus, there exists a memory of the author that produces the discourse where is reflected the entire reality where he/she moves, and a memory of the discourse/text that he/she produces, where his/her own memory is projected selectively and fragmentary. There exists always in the memory of the text a direction, an un-innocent horizon given by the author's consciousness and of the mode in which he/she fabricates the textualized consciousness.
 • Language sciences have shown an interest in the language disorder, opposing memory and aphasia (for i.e., Jakobson in the '60s, has predicted the power of language to be achieved but also lost). Noam Chomsky contradicts the opinion stating that behavior and memory would be essential in the production of language, emphasizing on the speakers' creativity. A memory test would be an instrument at the hand of psycholinguists in order to precisely situate in time diverse operations. Memory vs. perception vs. production of language are the three terms that psycholinguistic is interested in.
 • Dominique Mangueneau (2002, Dictionnaire d'analyse du discours, pp. 371-372) defines discursive memory in the terms of its relations to the "text", the "interdiscourse" and the "conservation": "We sometimes speak about a discursive memory in order to take into account the progressive growing of the knowledge shared by the interlocutors during an exchange. This fact is privileged by anaphora. The context is seen nowadays as an 'absolute phenomenon of memory', a cognitive reality in linguistic or extralinguistic perspective.'' (o. t. Georges Kleiber, "Contexte, interprétation et mémoire: approche standard vs. approche cognitive", Langue française, 1994, pp 103, 9-22).
 • In Maingueneau's opinion, we can also talk about an intratextual memory, where one discourse refers to another, which is anterior. The terminological couple external/internal memory characterizes any discursive information: "Discourse is based on a certain Tradition, yet it creates progressively its own tradition. Here, memory is not psychological, it realizes a whole with the mode of existence of each discursive unity [...] ".
 • Sophie Moirand (1999, ''Les indices dialogique de contextualisation dans la presse ordinaire", Cahiers de praxematique, 33, University Montpellier III, pp. 145-184) speaks about the inter-discursive memory, «out of the recurrent formulas which, necessarily belong to the anterior discourses and which, as operating under the regime of allusion, participate to the interpretation of these"(o.t. 173).
 • P. Charaudeau, (2000, "De la compétence sociale de communication aux compétences de discours'', Didactique des langues romanes: le développement des compétences chez l'apprenant, Louvain-la-Neuve, De Boeck-Duculot, 41-54) distinguishes a memory of discourses, which forms discursive communities; a memory of communication situations, which forms communicational communities and a memory of forms, which contours semiologic communities The relation between discourse and memory depends on the type of the discourse (written/oral, press/literary, juridical/historical), thus, it can be either perishable or permanent.
 • Jean Pruvost (1999, "Mémoire des langues, jeux d'énonciation et antonymie chez Sembène Ousmane'', Mémoire, mémoires, Centre de recherche Texte/Histoire, University Cergy-Pontoise) selects the elements of the texts − the translations of the edition that could become an instrument of textual memorization: the footnotes, the translation notes, the explanatory notes, the metalinguistic type notes, the notes for the reader, the linguistic, encyclopedic and literary parenthesis ...

 

copyright 2017 anadiss